Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în România (valabil 1 an)

Documente necesare:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există;
 • documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical în original sau
 • documente care să probeze faptul că este necesară continuarea călătoriei în străinătate, insotite, dupa caz, de o traducere autorizată, pentru cetățenii români care nu mai posedă documente de călătorie valabile sau
 • documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate, însoţite, după caz, de o traducere autorizată în limba română (conform celor menționate la secțiunea Condiții).

Toate documentele trebuie prezentate în original.


NOTĂ:
În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, cererile pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie. În această situaţie, cererile pentru eliberarea paşaportului temporar trebuie însoţite de documentele sus-menţionate şi, după caz, de următoarele: 

 • hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
 • documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române;
 • 2 fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile străine pot fi acceptate numai după efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă române, potrivit legii.
În cazul în care există diferenţe între nume şi prenume înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă.

NOTĂ:

 • În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie, însoţită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat;
 • Pierderea paşaportului se declară la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie;
 • În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu