Cerere pentru Cazier judiciar

Cererea de procurare a certificatului de cazier judiciar/adeverinţei de cazier judiciar va fi însoţită de următoarele documente:
  • carte de identitate sau paşaport aflate în perioada de valabilitate
  • procură în cazul în care cererea este depusă prin împuternicit cu procură specială.


Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, copiii, ascendenţii, fraţii ori surorile persoanei condamnate sau ai soţului acesteia. În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute anterior, cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor de stare civilă ce fac dovada calităţii. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu