Termeni şi Condiţii

Pentru a va putea crea cont trebuie sa fiţi de acord cu termenii si conditiile de mai jos

Pentru a putea solicita online un serviciu consular si a beneficia de toate functionalitatile acestui site este necesar sa va creati un cont in cadrul portalului.
Cont nou - Termeni şi Conditii

Termeni şi condiţii pentru folosirea portalului E-Consulat

Pentru a putea demara completarea unei solicitări de serviciu consular, trebuie să agreaţi condiţiile de utilizare a portalului E-Consulat. Detaliile furnizate vă vor sprijini în a înţelege principiile aplicabile acestui instrument electronic.

Acceptarea condiţiilor de utilizare.

Am luat la cunoştinţă informaţiile furnizate în secţiunea de prezentare a portalului astfel încât îmi sunt clare condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc în vederea obţinerii unui serviciu consular.

Înţeleg faptul că îmi pot fi solicitate documente suplimentare, pentru ca cererea de serviciu consular să fie procesată de către misiunea diplomatică / oficiul consular român căruia optez să mă adresez.

Cunosc faptul că pentru a obţine un serviciu consular prin intermediul portalului E-Cons, sunt obligat a mă prezenta personal la misiunea diplomatică / oficiul consular român căruia optez să mă adresez.

Înţeleg pe deplin că cererea mea de serviciu consular va fi supusă unei examinări urmând a fi informat cu privire la data programării pentru efectuarea propriu-zisă a serviciului consular.

Am luat la cunoştinţă despre taxele consulare practicate la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, documentele necesare obţinerii serviciului consular solicitat şi procedura eliberării acestuia prin intermediul mijloacelor de informare publică puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Externe al României (portalul Centrului de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate - www.informatiiconsulare.ro, paginii web a instituţiei – www.mae.ro) şi de către misiunea diplomatică/oficiul consular din statul de reşedinţă.

Toate datele pe care le furnizez sunt corecte şi complete. Înţeleg faptul că furnizarea de date false sau incomplete va atrage după sine fie respingerea cererii de serviciu consular fie imposibilitatea folosirii documentului respectiv.

Orice informaţii neclare pot fi clarificate cu sprijinul personalului Centrului de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate sau al misiunii diplomatice/ oficiului consular din statul de reşedinţă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ministerul Afacerilor Externe al României este operator de date cu caracter personal, înregistrat sub numerele 5285 (Vize), 5286 (Activitatea notarială) şi 5287 (Evidenţa populaţiei şi stare civilă):

Potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, datele cu caracter personal ale solicitanţilor de servicii consulare, cetăţeni români şi străini, sunt prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediului portalului E-Consulat, de către cetăţenii români şi străini, sunt furnizate Ministerului Afacerilor Externe şi prelucrate de către această instituţie, în scopul bine determinat al procesării, examinării şi eliberării serviciilor consulare solicitate.

Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat ca operator de date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - http://www.dataprotection.ro/.

Numerele sub care Ministerul Afacerilor Externe este înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (R.E.P.D.C.P.), sunt: în scopul procesării solicitărilor de vize şi pentru eliberarea vizelor de intrare în România (5285), activitatea notarială (5286) şi evidenţa populaţiei şi stare civilă (5287).

Furnizarea datelor cu caracter personal prin intermediul portalului E-Consulat:

Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt solicitanţii de servicii consulare.

Prin utilizarea portalului extern E-Consulat www.econsulat.ro, la momentul demarării procesului de solicitare a unui serviciu consular online, este necesară luarea la cunoştinţă şi agrearea termenilor şi condiţiilor privind furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul obţinerii serviciului consular.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul portalului extern E-Consulat, vor fi utilizate exclusiv în scopul procesării, examinării şi obţinerii serviciului consular solicitat. Aceste date vor fi prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe, doar atunci când persoana vizată şi-a dat consimţământul, prin agrearea termenilor şi condiţiilor referitoare la acest aspect.

Ministerul Afacerilor Externe prelucrează exclusiv categoriile de date cu caracter personal, necesare pentru examinarea unei cereri de serviciu consular, astfel cum acestea au fost stabilite prin legislaţia României. Ministerul Afacerilor Externe nu solicită şi nu prelucrează date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală.

DETALII DE INTERES:

 • Toate datele cu caracter personal solicitate prin intermediul formularelor din portalul extern E-Consulat vor fi puse la dispoziţia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, la care persoana vizată optează a se prezenta.
 • Datele din portalul extern vor fi stocate pe un server central securizat, care aparţine Ministerului Afacerilor Externe al României. La momentul transmiterii unei solicitări de serviciu consular către o misiune diplomatică/un oficiu consular al României, acesta va fi transferat în portalul intern E-Consulat, fiind stocat pe un server central securizat în reţeaua internă al Ministerului Afacerilor Externe al României. La acest moment, datele cu caracter personal din portalul extern vor fi transferate integral în reţeaua securizată a Ministerului Afacerilor Externe, nemaifiind disponibile online.
 • Atunci când un solicitant de serviciu consular nu finalizează un dosar de cerere, datele cu caracter personal completate în portalul extern până la un anumit punct vor fi stocate pe serverul central al Ministerului Afacerilor Externe, aferent portalului extern, pentru o perioadă limitată la 30 de zile. La expirarea acestei perioade, dosarul nefinalizat şi toate datele completate în cadrul acestuia se vor şterge automat, nemaifiind disponibile online.
 • Datele cu caracter personal furnizate prin dosarele de solicitare a vizelor completate în portalul E-Consulat vor fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor române competente şi procesate de către acestea, după caz, în scopul luării unei decizii cu privire la solicitarea de serviciu consular transmisă prin acest portal. Aceste date pot fi introduse şi stocate în bazele de date accesibile doar autorităţilor române competente, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
 • Identitatea operatorului: exclusiv Ministerul Afacerilor Externe al României, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare române din străinătate.
 • Scopul în care este efectuată prelucrarea datelor sub numărul de operator 5286 este activitatea notarială iar sub numărul de operator 5287 este activitatea de evidenţă a populaţiei şi stare civilă.
 • Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate în scopul obţinerii unor servicii consulare (ex. Obţinerea de cazier judiciar, documente de călătorie sau acte de stare civilă, dobândirea cetăţeniei române etc.) sunt exclusiv autorităţile naţionale competente conform legislaţiei naţionale a României.
 • Solicitanţii de servicii consulare care nu consideră oportună furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru completarea formularelor standard de solicitare a serviciilor consulare vor fi informaţi cu privire la faptul că refuzul furnizării tuturor datelor necesare poate conduce la respingerea solicitării de serviciu consular.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZĂ PERSOANELE VIZATE, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE LEGII 677/2001:

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.677/2001 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi, cu privire la prelucrarea propriilor date:

 1. dreptul de a fi informat;
 2. dreptul de acces la date;
 3. dreptul de intervenţie asupra datelor;
 4. dreptul de opoziţie;
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 6. dreptul de a se adresa ANSPDCP şi de a se adresa justiţiei.
1. Dreptul de a fi informat:

Ministerul Afacerilor Externe al României este înregistrat ca operator de date cu caracter personal, sub numărul 5286 (acte notariale) şi 5287 (evidenţa populaţiei şi stare civilă). Datele personale colectate în acest sens, sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia procesării/examinării cererilor de servicii consulare, respectiv a luării unei decizii cu privire la acestea. Datele cu caracter personal furnizate pentru scopul aferent notificării 5286 şi 5287, nu vor fi dezvăluite terţilor, şi nu sunt prelucrate prin persoane împuternicite.

2. Dreptul de acces la date:

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiază de dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, informaţii din partea operatorului, privind următoarele aspecte: dacă datele ce îi privesc sunt prelucrate, tipurile de date prelucrate, scopul în care este efectuată prelucrarea, destinatarii datelor, mecanismele de prelucrare automată utilizate de către operator, drepturile de care beneficiază. Operatorul va furniza detaliile solicitate în termen de 15 zile de la data recepţionării cererii din partea persoanei vizate.

3. Dreptul de intervenţie asupra datelor:

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, atunci când este cazul;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul va informa cu privire la măsurile dispuse, în termen de 15 zile de la data recepţionării cererii din partea persoanei vizate.

4. Dreptul de opoziţie:

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Operatorul va informa cu privire la măsurile dispuse, în termen de 15 zile de la data recepţionării cererii din partea persoanei vizate.

5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

Potrivit art. 15 din legea 677/2001, orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • re-evaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Operatorul va informa cu privire la măsurile dispuse, în termen de 15 zile de la data recepţionării cererii din partea persoanei vizate.

6. Dreptul de a se adresa ANSPDCP sau de a se adresa justiţiei:

Pentru orice încălcare a drepturilor lor, legată de prelucrarea datelor personale, cetăţenii pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, atât operatorului de date cu caracter personal, cât şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru nerespectarea drepturilor sau pentru producerea unui prejudiciu prin prelucrarea ilegală a datelor.

 • condițiile de utilizare;
 • procesarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 și a Legii 506/2004
 • transmiterea datelor mele prin intermediul portalului E-Consulat, prin internet
ATENȚIE! În cazul în care nu bifați câmpul de mai sus, nu veți avea posibilitatea de a continua în vederea completării unei solicitări de servicii consulare.