Cerere pentru Procuri

Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formalități sau să o reprezinte în cadrul anumitor proceduri legale/ judiciare, respectiv să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele său.

Obiectul procurii trebuie să fie determinat, posibil și licit.

Procura încetează în termenul prevăzut de părți. Dacă părțile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la autentificare. De asemenea, mandantul poate revoca oricând procura.

NOTE:

1. Nu pot fi autentificate procuri pentru transcrierea certificatelor de stare civilă străine în cazul persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 81, 10 sau 11 din Legea nr.21/1991. Astfel de cereri de transcriere se depun doar personal, de către titulari (conform art. 41 alin. (7) lit.c) pct. (10) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă).

2. Călătoria minorilor în străinătate

Cetățenii români minori pot călători în străinătate (ieși din România) în baza documentului de călătorie valabil (pașaport sau carte de identitate) numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentantului legal. Minorilor însoțiți numai de unul dintre părinți sau de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal) li se permite ieșirea din România dacă însoțitorul prezintă declarația de acord a celuilalt părinte sau a ambilor părinți, după caz.

Declarația poate fi autentificată la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Pentru a vă programa în vederea autentificării declarației, accesați secțiunea Acte notariale și selectați serviciul consular Declarații. După ce solicitați serviciul consular, selectați Declarație consimțământ ieșire din țară minor/i (din ecranul Completați detalii cerere).

Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților/reprezentantului legal, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință. 

Cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, cu obligația prezentării acordului părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile legii, dacă scopul călătoriei este unul din următoarele (cu obligația prezentării actelor doveditoare): vizită la rude, studii; participarea la concursuri oficiale; urmarea unui tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol.

Detalii găsiți aici: Poliția de Frontieră

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu