Cerere pentru Testamente

Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață. 
 
Testamentul conține dispoziții referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum și la desemnarea directă  sau indirectă  a legatarului. Alături de aceste dispoziții sau chiar și în lipsa acestora, fără ca enumerarea să aibă un caracter limitativ, testamentul poate să conțină dispoziții referitoare la:
- partaje de ascendent;
- dezmoșteniri;
- numire de executor testamentar/ lichidator;
- sarcini impuse legatarului;
- revocarea unui alt testament;
- retractarea revocării unui testament;
- recunoașterea filiației;
- desemnarea tutorelui copiilor minori;
- acordul/interdicția cu privire la prelevarea de organe;
- dispoziții privitoare la funeralii;
- introducerea unei interdicții de înstrăinarea a unui bun care va intra în patrimoniul succesoral – art. 627 Cod Civil;
- înlăturarea efectelor nedemnității – art. 961 Cod Civil;
- acordul / interdicția de prelevare de organe - art. 81 Cod Civil; 
- alegerii legii aplicabile succesiunii dacă există un element de extraneitate - art. 2.634 Cod Civil;
- desemnarea unui administrator al unuia sau mai multor bunuri sau a unei mase succesorale patrimoniale care se va / vor găsi în patrimoniul succesoral;
- constituirea unei fundații.

Având în vedere caracterul acestui înscris ca expresie a ultimei voințe a unei persoane, misiunile diplomatice și oficiile consulare române asigură deplina confidențialitate asupra clauzelor testamentului. 

Anumite date referitoare la persoana autorului testamentului și la autentificarea înscrisului (fără menționarea clauzelor din conținut) se transmit la CNARNN-INFONOT  pentru înscrierea în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu