Cerere pentru Permis de mic trafic de frontieră

 • formularul de cerere pe care va fi aplicată o fotografie 3x4 cm, color, completat corespunzător și semnat în fața funcționarului consular (formularul de cerere este gratuit și este pus la dispoziţie de ambasadă/consulat);
 • fotografia solicitantului – va fi aplicată pe formularul de cerere  cu următoarele caracteristici:
  • fotografie color tip pașaport (3,5x4,5 cm), de dată recentă;
  • capul trebuie centrat, la o distanță de 0,0 cm de marginea superioară și de cele laterale;
  • umerii trebuie sa apara în cadru;
  • fotografia să fie preluată din față, pe un fundal monocolor alb;
  • ochii trebuie să fie vizibili, inclusiv în cazul purtătorilor de ochelari;
  • fotografia trebuie făcută cu capul descoperit.
 • paşaportul solicitantului sau, după caz, documentul de călătorie pentru minor (cu perioadă de valabilitate mai mare de 2 ani de la momentul solicitării);
 • documente care atesta că solicitantul locuiește legal în zona de frontieră: 
 • pentru solicitanţii din Republica Moldova, potrivit Acordului de mic trafic, rezidenţi în zona de frontieră sunt persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin un an, în zona de frontieră a statului unei părţi contractante. În cazuri excepţionale şi temeinic justificate - căsătorii, naşteri sau adopţii -, pentru membrii de familie poate fi considerată adecvată o perioadă de reşedinţă mai mică de un an;
  • buletin de identitate și anexa din care rezultă că solicitantul locuiește în zona de frontieră de cel puțin un an;
  • permisul de şedere pentru cetăţenii străini;
  • buletin de identitate pentru apatrizi.
 • Atunci când din conținutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hârtie cu antet, semnat și ștampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv.
 • pentru solicitanţii din Ucraina, potrivit Acordului de mic trafic, rezidenţi în zona de frontieră - persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră a statului unei Părţi contractante; prevederile prezentului Acord se aplică şi soţului/soţiei şi copiilor lor minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc în mod legal de mai puţin de 3 ani în zona de frontieră.
  • paşaportul cetăţeanului Ucrainei;
  • adeverinţă privind domiciliul permanent, eliberată de autoritatea competentă a Ucrainei;
  • permis de şedere temporară;
  • permis de şedere permanentă.
 • Atunci când prin documentele prevăzute mai sus nu se poate face dovada perioadei în care persoana a locuit în zona de frontieră, acestea sunt însoţite de o adeverinţă eliberată de autoritatea care a emis documentul respectiv.
 • În funcție de scopul pentru care se solicită eliberarea permisului de mic trafic de frontieră, acte care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune:
  • Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor: declaraţie pe propria răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată sau invitaţie din partea rudelor din România;
  • Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală: declaraţie pe proprie răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea efectuării tratamentului medical în România sau atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România; 
  • Participarea la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei: declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă continuitatea activităţilor sau scrisoare din partea organizatorilor evenimentului, din care să reiasă continuitatea activităţilor, precum şi perioada pentru care acţiunile ar urma să se desfăşoare;
  • Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea unor activităţi de sprijin economic: declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic, precum şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare, sau scrisoare din partea persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul regulat al promovării şi sprijinului economic, respectiv perioadele în care acţiunile ar urma să se desfăşoare;
  • Rezolvarea problemelor de natură juridică: declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată sau citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza;
  • Vizitarea mormintelor rudelor: declaraţie pe proprie răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul vizitat sau corespondenţă/adeverință eliberată de administrația cimitirului și certificate de stare civilă din care să rezulte relaţia de rudenie; 
  • Alte motive întemeiate: declaraţie pe proprie răspundere, semnată în fața funcționarului consular,  în care să fie explicat, în mod detaliat, motivul deplasărilor frecvente în zona de frontieră a României şi temeinicia lui; se vor anexa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există. 
 • Pentru minori, cererea pentru eliberarea unui PMT va fi însoțită, după caz, și de următoarele documente: 
 • buletinul de identitate, în cazul în care minorul deţine un astfel de document;
 • paşapoartele părinţilor sau procură notarială din partea părintelui care nu este prezent la ghişeu;
 • certificatul de naştere al minorului;
 • buletinele de identitate ale ambilor părinţi;
 • declaraţia pe proprie răspundere a părinţilor minorului, prin care îşi dau acordul pentru eliberarea unui PMT, care va fi semnată de ambii părinţi, în faţa funcţionarului consular, sau va fi autentificată notarial, în cazul părintelui care nu este prezent la ghișeu;
 • declaraţiile pe proprie răspundere privind motivele solicitării unui PMT, vor fi semnate în faţa funcţionarului consular, de ambii părinți sau, după caz, de împuternicitul legal, și vor avea înscrisă menţiunea că minorul va fi însoţit pe timpul călătoriei în România.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu