Cerere pentru Acordarea cetățeniei române articol 8, indice 1

Cererea este transmisă la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC), care verifică îndeplinirea condiţiilor necesare acordării cetăţeniei române prevăzute la art. 8 indice 1. În acest sens, ANC va întocmi un raport în care este cuprins și punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi celelalte documente necesare soluţionării acestui tip de cerere.

În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, solicitantul este înştiinţat în legătură cu necesitatea completării dosarului. Ulterior, dacă se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, preşedintele ANC emite ordinul de acordare a cetăţeniei române, care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În situaţia în care persoana care a solicitat acordarea sau redobândirea cetăţeniei române este cercetată într-o cauză penală, Comisia, dacă nu există alte motive pentru respingerea cererii, poate dispune suspendarea procedurii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române până la finalizarea acelei cauze. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea cetățeniei române, preşedintele ANC va proceda la respingerea prin ordin a cererii de acordare a cetăţeniei române, ordin care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul preşedintelui ANC de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București

O nouă cerere de acordare a cetățeniei române se poate depune dupa 6 luni de la respingerea cererii anterioare. 

În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu