Cerere pentru Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.11)

Pentru persoanele care doresc depunerea cererii de dobândire a cetăţeniei române în străinătate, se vor prezenta la misiunea diplomatică/oficiul consular din ţara de domiciliu/reşedinţă cu toate actele necesare, în original şi copie legalizată. La misiunea diplomatică/oficiul consular se va redacta cererea de dobândire a cetăţeniei române, adresată preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) şi pot fi efectuate, dacă este necesar, următoarele servicii consulare în vederea completării dosarului: efectuarea şi legalizarea de traduceri, legalizarea semnăturii traducătorului, autentificarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Misiunea diplomatică/oficiul consular eliberează o adeverinţă prin care se atestă că solicitantul a depus cererea de dobândire şi toate documentele prevăzute de lege.

Cererea este transmisă la ANC, care verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, solicitantul este înştiinţat în legătură cu necesitatea completării dosarului. Ulterior, dacă se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, preşedintele ANC emite ordinul de dobândire a cetăţeniei române, care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Copilul minor dobândeşte cetăţenia română la data emiterii ordinului preşedintelui ANC. În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii, acesta va depune jurământul.

În cazul în care preşedintele ANC constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de dobândire a cetăţeniei române, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul Preşedintelui ANC de respingere a cererii de dobândire a cetăţeniei române poate fi contestat în termen de 15 zile de la data comunicării la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârea Curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu